دسته بندی

نگاه کارشناسان

اندر مصیبت های ارز چند نرخی

نگاه دکتر احمد مجتهد؛ رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناس ارشد بانک مرکزی آن چه مشخص و مسلم است هر فعال اقتصادی در هر جای جهان به دنبال ارتقای سطح مطلوبیت و منافع مالی کسب و کار خویش است. زمانی که در کشور چند نوع نرخ ارز وجود

دولت تولید ارز را مختل کرد

نگاه مهندس غدیر قیافه عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به موضوع بازگشت ارز صادراتی یکی از چالش های جدی در مسیر بازگشت ارز صادراتی سیاست ها وقوانین و دستورالعمل هایی است که بانک مرکزی در پیش گرفته است. بانک مرکزی با سختگیری هایی

نابسامانی ارز تولید را مختل کرده است

تامین ارز برای تهیه مواد اولیه در همه صنایع از جمله صنعت غذا بسیار اهمیت دارد و کاهش یا افزایش قیمت زمانی که دسترسی به ارز سخت است چاره کار نیست به گفته مدیرعامل صنایع غذایی گلها، ایجاد تعادل جدید در بازار ارز نیازمند مدیریت واردات و

چالش های ارزی در حوزه تولید

نگاه مهندس علی فاضلی؛ مدیرعامل شرکت سبوس مازند به مشکلات حوزه تولید مواد غذایی متاسفانه در صنایع روغن و دانه های روغنی، کشور ما وابسته به واردات است و نمی توان روی سیاست گذاری هایی که دولت در حیطه های مختلف انجام می داد هم تاثیرگذار بود